Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Vaš veb čitač mora imati omogućene kolačiće

Da li ste ovde prvi put?

Manuali i përdorimit 

  • Krijo llogari
  • Kërko aprovimin e llogaris në zyren e TI-së ext 253

Problemet ose pyetjet teknike : mentor.maxhuni@rks-gov.net

Raportimi i problemeve përmes  e-mail:

  • Emri yt i plotë
  • Roli (student ose mësues)
  • Link (URL) për problemin e lidhur (nëse është e mundur)
  • Përshkrimi i problemit

   Udhëzues si të krijoni dhe resetoni llogari në moodle

Krijimi i llogarisë në Moodle

Si të rivendosni(Resetoni) fjalëkalimin